Hiring Events: Sept 20: Nacogdoches, Online | Sept 21: Texoma, San Angelo | Sept 22: Online | Sept 25: Texoma | Sept 26: Texoma, Center, Beaumont | More Job Fairs

Tổng Quác

“Ảnh hưởng trực tiếp của thảm họa nghiêm trọng” có nghĩa là hậu quả trực tiếp của thảm họa đó, chứ không phải là hậu quả của một chuỗi các sự kiện kéo dài hơn do thảm họa đó gây ra hoặc làm nghiêm trọng hơn.
 
 

Trợ Cấp Thất Nghiệp do Thảm Họa (Disaster Unemployment Assistance - DUA) cung cấp trợ cấp thất nghiệp cho những người mất việc hoặc tự kinh doanh hoặc những người không còn làm việc vì nguyên nhân trực tiếp là một thảm họa nghiêm trọng đã có tuyên bốvề giai đoạn trợ cấp thảm họa, và người đã nộp đơn xin nhưng không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Xem mục Tình Trạng Hội Đủ Kiều Kiện để biết thông tin chi tiết.

 

Các Qui Định Bảo Vệ Công Nhân Trong hoặc Sau Thiên Tai

Các hãng sở không được phép sa thải hoặc phân biệt đối xử đối với những nhân viên sơ tán theo lệnh sơ tán khẩn cấp. Các hãng sở vi phạm qui định này sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào về lương bổng hoặc các quyền lợi do hãng sở cung cấp, và phải đưa nhân viên đó trở lại vị trí cũ hoặc vị trí tương đương.

Nhân viên ứng phó khẩn cấp và những người quản lý vấn đề an toàn và sự an lành của công chúng không thuộc đối tượng qui định của luật này, tuy nhiên hãng sở của họ phải cung cấp cho họ nơi trú ẩn khẩn cấp thỏa đán.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Phân Biệt Đối Xử trong trường hợp Sơ Tán Khẩn Cấp (Emergency Evacuation Discrimination).

DUA là Lợi Tức Phải Đóng Thuế

Phải báo cáo tiền trả trợ cấp DUA theo diện lợi tức cho Sở Thuế Vụ (IRS). Để biết thêm thông tin, xin tới trang Thuế Lợi Tức và Trợ Cấp Thất Nghiệp (Income Taxes & Your Unemployment Benefits).

Trở về đầu

Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện

Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường, chúng tôi phải trả các khoản trợ cấp này trước khi nhận đơn xin DUA.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp DUA nếu một trong các trường hợp sau đây xảy ra là hậu quả trực tiếp của thảm họa:

 • Quý vị bị mất việc, công việc đó chiếm hơn 50% tổng lợi tức của quý vị.
 • Quý vị cư ngụ, làm việc hoặc đi qua khu vực thảm họa đó;
 • Nơi làm việc của quý vị bị hư hỏng hoặc đóng cửa;
 • Quý vị dự định sẽ bắt đầu làm việc nhưng công việc đó không còn nữa hoặc quý vị không còn có được công việc mới đó nữa.
 • Quý vị bị thương tích hoặc mất năng lực.
 • Quý vị là người kiếm tiền chính hoặc người chu cấp chính trong gia đình do chủ hộ qua đời.

Chỉ có trợ cấp DUA trong Giai Đoạn Trợ Cấp Thảm Họa, có nghĩa là bắt đầu từ Chủ nhật đầu tiên sau ngày có công bố thảm họa nghiêm trọng. Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) và các qui chế DUA quyết định khi nào Giai Đoạn Trợ Cấp Thảm Họa bắt đầu và kết thúc.

Công nhân tạm thời và công nhân làm việc theo thời vụ chỉ hội đủ điều kiện nhận DUA cho các tuần mà lẽ ra họ sẽ làm việc nếu thảm họa đó không xảy ra. Ví dụ, nếu một công nhân làm việc theo thời vụ được sắp xếp làm việc trong bốn tuần sau khi xảy ra thảm họa và sau đó sẽ bị sa thải trong các điều kiện bình thường, người công nhân đó sẽ chỉ hội đủ điều kiện nhận bốn tuần trợ cấp DUA.

Trở về đầu

Nộp Đơn Xin DUA

TWC phải tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường trước khi quý vị được nhận trợ cấp DUA hay không.

 • Nộp đơn xin trợ cấp thông thường theo một trong hai cách.
 • Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường, chúng tôi phải trả các khoản trợ cấp này trước khi nhận đơn xin DUA. Chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị, hướng dẫn cách xin trợ cấp, và một bản Cẩm Nang Hướng Dẫn về Trợ Cấp Thất NghiệpPDF.
 • Nếu quý vị không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thông thường, quý vị có thể nộp đơn xin DUA trên mạng trực tuyến tại Dịch Vụ Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Benefit Services) hoặc gọi Tele-Center tại số 800-939-6631. Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận DUA, chúng tôi sẽ gửi qua đường bưu điện số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị, hướng dẫn cách xin trợ cấp, và một bản Cẩm Nang Hướng Dẫn về Trợ Cấp Thất NghiệpPDF.

Sau khi nộp đơn xin DUA, quý vị phải:

 • Ghi danh tìm việc tại WorkinTexas.com hoặc Workforce Solutions Office tại địa phương của quý vị trong vòng ba ngày kể từ khi nộp đơn xin trợ cấp DUA. Quý vị không cần phải ghi danh nếu quý vị tự kinh doanh vào thời điểm xảy ra thảm họa và đang cố gắng tìm cách mở lại cơ sở kinh doanh của mình. Nếu quý vị không có ý định mở lại cơ sở kinh doanh, quý vị phải ghi danh tìm việc và tìm việc.
 • Gửi cho TWC bằng chứng về việc làm đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa đó trong vòng 21 ngày kể từ khi nộp đơn xin DUA.
 • Tích cực tìm việc làm toàn thời gian, trừ khi TWC thông báo cho quý vị biết là quý vị được miễn yêu cầu tìm việc.
  Chúng tôi có thể miễn yêu cầu tìm việc nếu các cơ sở thương mại trong khu vực thảm họa gánh chịu nhiều thiệt hại, nếu quý vị có một ngày trở lại làm việc cụ thể trong vòng 12 tuần, hoặc nếu quý vị tự kinh doanh và đang cố gắng mở lại cơ sở kinh doanh của quý vị.
 • Xin nhận trợ cấp DUA bằng cách sử dụng mẫu đơn Trả Trợ Cấp mà TWC đã gửi qua đường bưu điện cho quý vị. Chúng tôi sẽ quyết định tình trạng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp DUA của quý vị theo từng tuần sau khi xem xét đơn xin trợ cấp của quý vị.
 • Bảo đảm là TWC có địa chỉ nhận thư mới nhất của quý vị (change your address). Nếu quý vị không thể nhận thư tại địa chỉ nhà, quý vị có thể tạo một địa chỉ nhận thư thông thường với Bưu Điện Hoa Kỳ hoặc thu xếp nhận thư tại nhà người thân hoặc bạn bè. Nếu sử dụng địa chỉ của người khác, vui lòng ghi thêm dòng "in care of" (nhờ chuyển hộ) cùng với tên của họ trong địa chỉ.

Trở về đầu

Gửi Bằng Chứng về Việc Làm Cho TWC

Lỗi thường gặp:
Không gửi bằng chứng về việc làm cho TWC trong vòng 21 ngày kể từ ngày xin trợ cấp DUA.
TWC phải có các chứng từ chứng minh là quý vị đã làm việc, hoặc có dự định bắt đầu làm việc, vào thời điểm xảy ra thảm họa.
 
 

Trong vòng 21 ngày kể từ khi nộp đơn xin DUA, TWC phải có bằng chứng là quý vị đã:

 • Làm việc hoặc tự kinh doanh vào thời điểm xảy ra thảm họa
 • Dự định sẽ bắt đầu làm việc vào lúc thời điểm sãy ra hoặc sau ngày xảy ra thảm họa

Nếu quý vị không gửi cho chúng tôi bằng chứng về việc làm trước thời hạn 21 ngày, chúng tôi sẽ ngừng trả DUA của quý vị và quý vị sẽ phải hoàn trả bất kỳ khoản trợ cấp nào mà quý vị đã nhận được. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong hệ thống của chúng tôi, ví dụ như hồ sơ lương bổng, để chứng minh là quý vị đang làm việc vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Gửi bằng chứng về việc làm qua đường bưu điện hoặc qua fax cùng với Tờ Trình Bày về Bằng Chứng Việc Làm DUA của quý vị tới địa chỉ:

Texas Workforce Commission
Attn: DUA Proof
P.O. Box 149137
Austin, TX 78714-9137

Fax: 512-936-3250

Bằng Chứng về Việc Làm Chấp Nhận Được

Bằng chứng mà quý vị gửi cho chúng tôi phải ghi ngày tháng ngay trước khi xảy ra thảm họa. Các dạng bằng chứng được chấp nhận bao gồm:

 • Cuống phiếu lương hoặc phiếu lương
 • Bản kết toán số tiền kiếm được
 • Thư xác nhận của hãng sở của quý vị
 • Giấy xác nhận có công chứng của một đồng nghiệp

Bằng Chứng về Hoạt Động Tự Kinh Doanh

Để chứng minh hoạt động tự kinh doanh, vui lòng gửi ba dạng chứng từ sau đây:

 • Mẫu khai thuế lợi tức của liên bang 1040
 • Các bản khai thuế lợi tức liên bang Schedule C, F, hoặc SE cho năm đóng thuế gần đây nhất
 • Một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh sự tồn tại của cơ sở kinh doanh đó:

Bằng Chứng về Việc Làm Triển Vọng

Để chứng minh việc làm triển vọng, gửi cho chúng tôi thư của hãng sở tiềm năng, trong đó có tất cả những thông tin sau đây:

 • Tên và địa chỉ của hãng sở
 • Tên liên lạc và số điện thoại của hãng.
 • Ngày bắt đầu công việc đó
 • Số giờ làm việc của công việc đó
 • Độ dài thời gian làm công việc đó
 • Lý do tại sao quý vị lại không bắt đầu làm việc

Bằng Chứng về Công Việc Tự Kinh Doanh Triển Vọng

Để chứng minh công việc tự kinh doanh triển vọng, vui lòng gửi cho chúng tôi một trong các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ sở hữu bất động sản hoặc khế ước cho địa điểm kinh doanh đó
 • Hợp đồng thuê hoặc thư của chủ sở hữu nhà, trong đó cho biết quý vị dự định mở một cơ sở kinh doanh vào thời điểm xảy ra thảm họa
 • Bằng chứng khác chứng minh là quý vị đang chuẩn bị mở một cơ sở kinh doanh, ví dụ như quảng cáo, giấy đăng ký đóng thuế của tiểu bang, Giấy Chứng Nhận Tên Kinh Doanh

Cơ Sở Kinh Doanh hoặc Hộ Gia Đình

Nếu quý vị làm việc tại một cơ sở kinh doanh hoặc hộ của gia đình, TWC sẽ chia đều các khoản lương bổng/lợi tức thuần túy cho các thành viên trong gia đình đã trưởng thành của cơ sở kinh doanh đó, kể cả lương bổng mà trẻ em vị thành niên kiếm được, trừ khi quý vị nộp chứng từ cho biết cách chia lương bổng kiểu khác.

Trở về đầu

Lương Bổng Trước Đây Bị Thiếu hoặc Không Đúng

Các khoản lương bổng trước đây được sử dụng làm căn cứ xin trợ cấp DUA của quý vị có thể sử dụng lợi tức thường không được bảo hiểm theo bảo hiểm thất nghiệp thông thường, ví dụ như các khoản kiếm được do tự kinh doanh hoặc lao động theo hợp đồng.

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị tập thông tin DUA sau khi quý vị nộp đơn xin. Nếu quý vị bị thiếu lương bổng trong Bản Kết Toán Lương và Các Khoản Tiền Trợ Cấp Tiềm Năng DUA của quý vị, hoặc nếu quý vị không đồng ý với số tiền trợ cấp có thể được nhận, quý vị có thể xin tái xét bằng cách gửi cho chúng tôi tất cả các giấy tờ sau đây:

 • Thư yêu cầu tái xét các khoản tiền trợ cấp của quý vị.
 • Tờ Thư Xác Nhận Bằng Chứng Việc Làm DUA trong tập hồ sơ thông tin của quý vị
 • Bằng chứng về lương bổng/lợi tức cho năm đóng thuế đã kết thúc gần đây nhất:

Gửi qua thư bưu điện hoặc fax các giấy tờ này tới cho TWC tại địa chỉ:

Texas Workforce Commission
Attn: DUA Proof
101 E 15th St, Rm 354
Austin, TX 78778

Fax: 512-936-3250

Gửi ngay bằng chứng của quý vị. Chúng tôi không thể điều chỉnh lương bổng và số tiền trợ cấp hàng tuần của quý vị sau khi Giai Đoạn Trợ Cấp Thảm Họa kết thúc. Nếu thêm lương bổng vào hồ sơ xin trợ cấp của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị Bản Kết Toán Lương Bổng và Các Khoản Trợ Cấp Có Thể Được Nhận DUA mới.

Trở về đầu

Số Tiền Trợ Cấp Hàng Tuần

Tính Số Tiền Trợ Cấp Hàng Tuần

Chúng tôi tính số tiền trợ cấp hàng tuần DUA (WBA) của quý vị dựa trên các khoản lương bổng trước đây trong thời kỳ gốc, có nghĩa là năm tính theo lịch đã kết thúc gần đây nhất, từ 1 tháng Một tới hết 31 tháng Mười hai. Đây là giai đoạn gốc khác với các trường hợp xin trợ cấp thất nghiệp thông thường.

Để xác định số tiền trợ cấp hàng tuần DUA của quý vị (WBA), chúng tôi sử dụng tổng số lương cao nhất của 3 tháng chia số đó cho 25, và tính tròn lên đồng đô-la gần nhất. WBA của quý vị không thể vượt quá số tiền tối đa mà luật pháp tiểu bang qui định. Quý vị phải có lương bổng ít nhất 6 tháng và tổng số tiền lương tính ra bằng ít nhất 37 lần mức WBA của quý vị thì mới hội đủ điều kiện nhận cao hơn WBA căn bản.

Cách tính này cũng áp dụng cho những người tự kinh doanh.

Số Tiền Trợ Cấp Hàng Tuần Tối Thiểu

Số tiền trợ cấp hàng tuần DUA tối thiểu là 50% mức WBA trung bình của tiểu bang. Ví dụ, nếu mức WBA trung bình của tiểu bang là $315, thì số tiền trợ cấp hàng tuần DUA tối thiểu sẽ là $157. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền trợ cấp hàng tuần tối thiểu nếu quý vị không có bất kỳ khoản lương giai đoạn gốc nào hoặc quý vị không có đủ lương bổng để thiết lập một khoản trợ cấp theo cách tính ở trên.

Giảm Số Tiền Trợ Cấp

Nếu quý vị làm việc bán thời gian trước khi xảy ra thảm họa, chúng tôi sẽ giảm mức WBA của quý vị cho tương xứng với số giờ mà quý vị đã làm việc trong một tuần so với số giờ làm việc toàn thời gian thông thường cho công việc của quý vị.

TWC có thể giảm số tiền trả trợ cấp DUA nếu quý vị nhận bất kỳ khoản nào sau đây:

 • Trợ cấp hoặc bảo hiểm mất lương bổng do bệnh tật hoặc khuyết tật
 • Các khoản trợ cấp thất nghiệp phụ trội được trả theo hợp đồng thương lượng tập thể
 • Bảo hiểm lợi tức cá nhân
 • Bảo Hiểm Bồi Thường Tai Nạn Lao Động hoặc trợ cấp cho người thừa kế nếu quý vị là người chu cấp chính cho gia đình do chủ hộ qua đời do thảm họa
 • Trợ cấp hưu trí hoặc tiền trả hàng năm
 • Số tiền kiếm được do đi làm hoặc tự kinh doanh
 • Phụ cấp hoặc các khoản tiền chu cấp giá, các khoản tiền trả bảo hiểm thu hoạch và các khoản tiền trả khắc phục thảm họa cho nông trại (không phải là DUA)
 • Lệnh tòa về trả tiền cung cấp nuôi con

Trở về đầu

Yêu Cầu Trả Trợ Cấp

Những người muốn yêu cầu trả Trợ Cấp Thất Nghiệp Do Thảm Họa có thể xin trợ cấp theo một trong ba cách sau đây: 

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị mẫu đơn xin trợ cấp hai tuần sau khi quý vị nộp đơn xin DUA và mỗi khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp.  Điền mẫu đơn xin trợ cấp và gửi qua fax hoặc thư bưu điện cho chúng tôi vào ngày ghi ở dưới số An Sinh Xã Hội của quý vị.

Chúng tôi trả trợ cấp theo hình thức ký thác trực tiếp (Receiving Benefit Payments by Direct Deposit) vào một trương mục tiết kiệm hoặc chi phiếu cá nhân, hoặc bằng thẻ ghi nợ TWC (Receiving Benefit Payments by Debit Card).

Nếu cần giúp đỡ về cách thức nộp đơn xin trợ cấp trên mạng trực tuyến, xem hướng dẫn cách yêu cầu trả trợ cấp DUA trên mạng trực tuyếnPDF.

Báo Cáo Các Khoản Kiếm Được

Nếu quý vị không thuộc diện tự kinh doanh và làm việc trong giai đoạn trả trợ cấp, báo cáo số giờ và tổng số tiền kiếm được là khoảng khi quý vị yêu cầu xin trả trợ cấp. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tới mục Báo Cáo Công Việc và Các Khoản Kiếm Được của Quý Vị (Report Your Work & Earnings).

Nếu quý vị tự kinh doanh, khi yêu cầu xin trả trợ cấp vui lòng báo cáo:

 • Tổng số tiền kiếm được và tiền hoa hồng trước khi trừ các khoảng kinh doanh chi phí (ví dụ như chi phí điều hành hoạt động).
 • Tổng lợi tức trước khi trừ các khoảng kinh doanh chi phí của quý vị trong tuần mà quý vị nhận được khoản lợi tức đó, ngay cả khi quý vị làm công việc đó trong tuần trước đó. Ví dụ, nếu quý vị thực hiện các dịch vụ trong Tuần 1 nhưng không nhận được tiền cho tới Tuần 2, quý vị phải báo cáo tổng lợi tức trong Tuần 2, tuần mà quý vị được trả lương.

Những người tự kinh doanh tại các nông trại cũng phải báo cáo số tiền phụ cấp/trợ giá, bảo hiểm mùa màng và các khoản tiền trợ cấp khắc phục thảm họa cho nông trại (không phải là DUA).

Nếu cần giúp đỡ về báo cáo công việc và khoản thu nhập của quý vị, xem hướng dẫn cách tính và báo cáo thu nhậpPDF.

Trở về đầu

Các Yêu Cầu Thường Xuyên

Các yêu cầu về tình trạng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp DUA cũng giống như điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thông thường. Để nhận DUA, quý vị phải:

 • Quý vị thất nghiệp do hậu quả trực tiếp của thảm họa
 • Quý vị được phép làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ
 • Có thể làm việc và để làm việc sằn sàng
 • Tích cực tìm việc, trừ khi bị bệnh hoặc thương tích do thảm họa
 • Gửi yêu cầu xin trả trợ cấp DUA đúng hạn
 • Quý vị không từ chối lời mời làm việc hoặc giới thiệu tới nơi có công việc phù hợp

Trở về đầu

Thủ Tục Kháng Cáo và Các Thời Hạn

Nếu quý vị không đồng ý với một quyết định nào đó về yêu cầu trả trợ cấp DUA của quý vị, quý vị phải gửi qua đường bưu điện hoặc fax cho chúng tôi kháng cáo bằng văn bản trễ nhất là 60 ngày kể từ ngày TWC gửi quyết định đó cho quý vị qua đường bưu điện. Chúng tôi sẽ sử dụng con dấu bưu điện trên thư kháng cáo gửi qua đường bưu điện hoặc ngày chúng tôi nhận được thư kháng cáo gửi qua fax của quý vị để quyết định quý vị có kháng cáo đúng hạn hay không.

Gửi kháng cáo qua thư hoặc fax tới:

Texas Workforce Commission
Appeals Department
101 E 15th Street, Rm 410
Austin, Texas 78778

Fax: 512-475-1135

 • Ghi Số An Sinh Xã Hội của quý vị trong thư kháng cáo.
 • Gửi kèm theo bản sao của quyết định mà quý vị đang kháng cáo.
 • Hãy giữ lại tờ xác nhận đã gửi fax để làm bằng chứng là quý vị đã gửi fax.

Tiếp tục xin trợ cấp hai tuần một lần khi cần trong thời gian quý vị chờ kết quả kháng cáo. Nếu quyết định kháng cáo ủng hộ quý vị, chúng tôi chỉ có thể chỉ trả trợ cấp cho quý vị trong các tuần mà quý vị xin trợ cấp và hội đủ tất cả các điều kiện khác.

Để biết thêm thông tin về thủ tục kháng cáo, vui lòng tới mục Giới Thiệu về Thủ Tục Kháng Cáo Trợ Cấp Thất Nghiệp (Introduction to the Unemployment Benefits Appeal Process).

Trở về đầu

Gian Lận

DUA đuợc đài thọ bằng ngân quỹ liên bang. Cố ý khai man hoặc che giấu thông tin để có được hoặc tăng trợ cấp thất nghiệp là gian lận (Unemployment Benefits Fraud), có thể bị truy tố theo luật tiểu bang và liên bang. Nếu có hành động gian lận, quý vị sẽ mất trợ cấp còn lại, quý vị phải hoàn trả các khoản trợ cấp đã nhận và quý vị có thể bị kết án hình sự. Nếu bị kết tội gian lận, quý vị có thể bị phạt tiền và phạt tù. Tất cả các thông tin đều có thể được TWC và Bộ Lao Động Hoa Kỳ xác minh. Sẽ áp dụng các hình phạt dân sự và/hoặc hình sự đối với các trường hợp vi phạm luật tiểu bang và liên bang.

Trở về đầu

Sự Riêng Tư / Bảo Mật Thông Tin

Hồ sơ khai trợ cấp của quý vị là thông tin bảo mật.  Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ một số thông tin với các cơ quan chính phủ và các nhà thầu của họ để quản lý và thực thi các luật lệ, trong đó bao gồm kiểm tra xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp chính phủ, hỗ trợ các hoạt động thi hành luật pháp, và các mục đích hợp pháp khác.  Các trường hợp được phép sử dụng thông tin bảo mật có thể bao gồm tiến hành phân tích thống kê, nghiên cứu và đánh giá.

Thông tin có thể được tiết lộ cho các tổ chức quản lý và đánh giá các chương trình, chẳng hạn như An Sinh Xã Hội, Medicaid, trợ cấp dinh dưỡng, và chu cấp nuôi con.  Chúng tôi gửi thông báo về hồ sơ khai trợ cấp của quý vị cho hãng sở gần đây nhất của quý vị và có thể liên lạc với các hãng sở cũ khác.  Nếu chúng tôi trả trợ cấp của quý vị qua thẻ ghi nợ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin với Ngân Hàng Hoa Kỳ vì đây là nơi quản lý trương mục thẻ ghi nợ của quý vị.  Ngân Hàng Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ khác có thể tiếp cận thông tin phải đồng ý tuân thủ luật tiểu bang và liên bang về bảo mật thông tin khai trợ cấp.

Trở về đầu

Xem Thêm

Trở về đầu

Dịch Vụ

Các Nguồn Trợ Giúp