Hiring Events: Sept 20: Nacogdoches, Online | Sept 21: Texoma, San Angelo | Sept 22: Online | Sept 25: Texoma | Sept 26: Texoma, Center, Beaumont | More Job Fairs

Nếu Công Việc Gần Đây Nhất của Quý Vị là Việc Làm Tạm Thời

Lần Gần Đây Nhất Làm Việc cho một Cơ Quan Nhân Sự Tạm Thời

Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp, mỗi khi quý vị hoàn tất một công việc toàn thời gian hoặc bán thời gian cho một cơ quan trợ giúp nhân lực tạm thời, quý vị phải:

  • Liên lạc với cơ quan trợ giúp nhân lực tạm thời đó theo đúng qui định của cơ quan trễ nhất là ngày làm việc hôm sau.
  • Chờ cơ quan trợ giúp tạm thời ba ngày làm việc sau khi nhiệm vụ cuối cùng của quý vị kết thúc để sắp xếp nhiệm vụ mới cho quý vị trước khi quý vị nộp đơn xin trợ cấp. Thời gian chờ ba ngày sẽ không áp dụng nếu quý vị hiện đang có đơn xin trợ cấp bảo hiểm và đang gửi các yêu cầu trả trợ cấp.

Các cơ quan cung cấp nhân lực tạm thời phải cho quý vị biết các thông tin sau đây:

  • Quý vị phải liên lạc với cơ quan trợ giúp tạm thời đó ngay sau khi hoàn tất mỗi công việc để nhận công việc khác.
  • Quý vị có thể không hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu quý vị không tuân theo tất cả các thủ tục của cơ quan trợ giúp tạm thời đó.

Nộp đơn xin trợ cấp theo một trong hai cách:

  • Nộp đơn xin trên mạng trực tuyến tại Dịch Vụ Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Benefits Services) bằng cách chọn Nộp Đơn Xin Trợ Cấp. Đọc Cẩm Nang Hướng Dẫn Xin Trợ Cấp (Applying for Unemployment Benefits TutorialPDF) để được hướng dẫn nộp đơn xin trên mạng trực tuyến.
  • Gọi Tele-Center tại số 800-939-6631 để nói chuyện với đại diện ban dịch vụ khách hàng.

Return to Top

Lần Gần Đây Nhất Làm Việc cho một Cơ Quan Cho Thuê Nhân Sự

Khi một công ty trả lương cho quý vị qua một hãng cho thuê nhân sự, tên của hãng cho thuê sẽ được ghi trên ngân phiếu lương hoặc cuống phiếu lương của quý vị, và hãng cho thuê nhân sự đó là hãng sở của quý vị. Điều đó có nghĩa là quý vị phải tuân theo các qui định của hãng cho thuê nhân sự, trong đó bao gồm cả các quy định về yêu cầu và hoàn tất công việc.

Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp, mỗi khi quý vị hoàn tất một công việc cho một công ty cho thuê nhân sự, quý vị phải liên lạc với công ty cho thuê nhân sự đó trễ nhất là ngày làm việc hôm sau để nhận nhiệm vụ mới. Công ty cho thuê nhân sự, hoặc cơ sở kinh doanh mà quý vị đã hoàn tất nhiệm vụ đó, phải gửi thông báo bằng văn bản cho quý vị để thông báo về yêu cầu này sau khi mỗi nhiệm vụ kết thúc.

Nộp đơn xin trợ cấp theo một trong hai cách:

  • Nộp đơn xin trên mạng trực tuyến tại Dịch Vụ Trợ Cấp Thất Nghiệp (Unemployment Benefits Services) bằng cách chọn Nộp Đơn Xin Trợ Cấp. Đọc Cẩm Nang Hướng Dẫn Xin Trợ Cấp (Applying for Unemployment Benefits TutorialPDF) để được hướng dẫn nộp đơn xin trên mạng trực tuyến.
  • Gọi Tele-Center tại số 800-939-6631 để nói chuyện với đại diện ban dịch vụ khách hàng.

Return to Top

Xem Thêm

Return to Top